Letselschade door een bedrijfsongeval

Letselschade, ook wel kortweg ‘letsel’ genoemd, is de fysieke en mentale schade die je oploopt wanneer je bij een ongeval betrokken bent geraakt waarvoor een ander aansprakelijk is. Wanneer een ongeval zich voordoet op de werkvloer dan is er sprake van een bedrijfsongeval. De complete definitie van een bedrijfsongeval gaat echter verder dan een ongeval op de werkvloer.

In veel gevallen is het duidelijk wanneer het om een bedrijfsongeval gaat. De meest voor de hand liggende voorbeelden zijn die, waar het ongevallen betreft welke zich in de bouw of in een fabriek voordoen. Een bouwvakker die van een trap valt is betrokken bij een bedrijfsongeval. Een fabrieksmedewerker die bekneld raakt in een machine is betrokken bij een bedrijfsongeval.

In Nederland is sinds 1 januari 2012 de Inspectie SZW van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid actief. De Inspectie SZW heeft inspecteurs in dienst die bij de bedrijven langs gaan om ter plekke een risico- en omgevingsanalyse uit te voeren.

In het voorbeeld van de bouwvakker zal er niet snel een discussie ontstaan over de aansprakelijkheid van de werkgever. Tijdens de bouw is het onvermijdelijk dat er, tenminste gedurende enige tijd, trappen zonder leuningen worden gebruikt door de bouwarbeiders. In het voorbeeld met de fabrieksarbeider ligt dat echter anders. Indien de machine voldoet aan de door de Inspectie SZW opgestelde veiligheidseisen dan zal het SZW onderzoeken in hoeverre de werknemer zich aan de voorschriften heeft gehouden.

Letsel door bedrijfsongevallen komt frequent voor, het is van belang om te allen tijde een arts in te schakelen om het letsel te laten beoordelen. Indien je bedrijf een interne bedrijfshulpverlening heeft dan is het van belang om elk bedrijfsongeval direct aan deze afdeling of persoon bekend te maken. Achteraf een bedrijfsongeval melden, om daarmee de aansprakelijkheid bij de werkgever te leggen, zal meestal een moeizaam proces blijken.

Bedrijfsongevallen kunnen zich onder alle werkomstandigheden voordoen, ook op kantoor. Letselschade is bovendien zeker niet beperkt tot fysieke schade. Alhoewel mentale letselschade in Nederland nog niet de erkenning krijgt welke het verdient, worden er wel steeds vaker smartengeld vergoedingen toegekend. De vergoedingen zijn echter niet al te hoog en zeker niet te vergelijken met de vergoedingen zoals deze in Amerika gebruikelijk zijn.

Letselschade door een bedrijfsongeval kan enorme consequenties voor de toekomst met zich meebrengen. Hanteer de juiste procedures om bedrijfsongevallen te voorkomen, hanteer de juiste procedures om bedrijfsongevallen correct af te wikkelen.

Meer info: https://www.wijsletselschade.nl/bedrijfsongeval/